PĆ-3 finišer 1 za tov ćurića

Način upotrebe

Potpuna krmna smješa PĆ-3 je namijenjena za tov ćurića starosti od 9 do 12 nedelja. U potpunosti zadovoljava potrebe tovnih ćurića sa sirovim proteinima, ispunjavajući sve zahtjeve u aminokiselinama. Sadrži odgovarajući nivo energije za normalno održavanje metaboličkih funkcija pilića i rast tjelesne mase. Vitamini sa mikro mineralnim meterijama se nalazi u optimalnom odnosu. Ćurići sa ovako kvalitetnom i izbalansiranom smjesom dostižu masu do 7970 g za 12 nedelja.

Hraniva zastupljena u proizvodu

- Žitarice, sporedni proizvodi mlinske industrije, sporedni proizvodi industrije ulja, mineralna hraniva, sintetičke aminokiseline i vitaminsko-mineralne dodatke.

Napomena- Smješa ne kokcidiostatik.

Preporuke

Ćurićima treba obezbijediti dovoljno svježe i pitke vode. Hrana mora biti stalno dostupna. Temperatura u ovom periodu se kreće od 18,3 oC do 17,8 oC. Ventilacija mora biti tako podešena da ćurići imaju dovoljno svježeg vazduha i da temperatura ne oscilira više od 1 oC, od zadate temperture. Ćurićima je potrebno obezbijediti 0.23 m2 prostora. Takođe trebe obezbijediti 5,0 cm hranidbenog prostora i 2,5 cm poidbenog prostora po kljunu.

Sastav

Sirovi proteini

Vlaga

Pepeo

Sirove masti

Sirova celuloza

Metabolička energija