PKN-1 za koke nosilje

Način upotrebe

Potpuna krmna smješa PKN-1 je namijenjena za odgoj pilenki lake linje starosti od 1 do 18 nedelje. U potpunosti zadovoljava potrebe pilenki sa sirovim proteinima, ispunjavajući sve zahtjeve u aminokiselinama. Sadrži odgovarajući nivo energije za normalno održavanje metaboličkih funkcija pilenki kao i razvoja tjelesne mase i skeleta. Vitamini sa mikro mineralnim meterijama se nalazi u optimalnom odnosu. Pilenke sa ovako kvalitetnom i izbalansiranom smjesom dostižu tehnološku masu do 1500 g za 18 nedelja.

Proizvodni ciljevi

  • Odlično zdravstveno stanje
  • Značajno smanjenje proliva
  • Smanjenje troškova ljekova
  • Dobra konzumacija
  • Dobar prirast

Hraniva zastupljena u proizvodu

Žitarice, sporedni proizvodi mlinske industrije, sporedni proizvodi industrije ulja, mineralna hraniva, sintetičke aminokiseline i vitaminsko-mineralne dodatke.

Napomena- Smješa ne sadrži kokcidiostatik.

Preporuke

Kokama treba obezbijediti dovoljno svježe i pitke vode. Temperatura pri useljaju pilenki treba da bude 32 oC. Nakon početnog perioda  temperatura u ovom periodu se kreće od 22 oC do 18 oC. Ventilacija mora biti tako podešena da pilići imaju dovoljno svježeg vazduha i da temperatura ne oscilira više od 1 oC, od zadate temperture. Potrebno je obezbijediti 0.07 m2 prostora po jednoj jedinici ili 15 pilića na m2. Takođe trebe obezbijediti 2,5 cm hranidbenog prostora ili 50 pilića na jednu tipsku hranilicu obima 130 cm. Takođe treba obezbijediti 1,5 cm poidbenog prostora po piletu ili ako je nipl sistem, 12 pilića po nipli.

Sastav

Sirovi proteini

Vlaga

Pepeo

Sirove masti

Sirova celuloza

Metabolička energija